Kristinuskon oppi

Kristinuskon oppi on ollut syynä moniin erimielisyyksiin ja vainoihin apostolien ajan jälkeen. Itse asiassa väärän opin yksi tunnusmerkki on se, että sen kannattajat eivät voi suvaita eri tavalla uskovia ihmisiä. ”Vääräuskoisista” on päästävä eroon hinnalla millä hyvänsä. Tämä on johtanut katolisen kirkon toimeenpanemiin ja protestanttisten kirkkokuntien jatkamiin eriuskoisten vainoihin. Kristittyjä on poltettu roviolla, hirtetty, hukutettu tai lyöty pää poikki ”mestari Hansin” taitavien kätten toimesta. Tämä on kaukana siitä veljesrakkaudesta ja kristittyjen yhteydestä, josta apostolit kirjoittivat, ja jonka piirissä he elivät.

”Joka menneitä muistelee, sitä tikulla silmään!” kuuluu vanha sananlasku. Älkäämme olko sen vuoksi liian ankaria isiämme vainonneille ja surmanneille kirkon miehille. Nyt on uusi aika ja uudet aatteet. Toivottavasti myös tavat ovat muuttuneet, niin että lopun ajan yhteiskunta suvaitsisi muiden uskontojen kannattajien ja ateistien rinnalla myös Jeesukseen uskovia kristittyjä. Aika näyttää, käykö niin, vai alkavatko noitaroviot palaa uudestaan ”suvaitsevaisuuden” nimissä. Voihan nimittäin olla niin, että viimeisen sukupolven ihmiset pitävät kristinuskoa ”rikoksena ihmisyyttä vastaan” ja kieltävät sen harjoittamisen sekä julkisen levittämisen. Kaikkea muuta suvaitaan, mutta ei uskoa Jeesukseen ja Raamatun kirjoitusten opetusta.

Mihin ensimmäiset kristityt uskoivat?

Ensimmäiset kristityt uskoivat Jeesuksen kristuksen ylösnousemiseen kuolleista ja iankaikkisen elämän toivoon ruumiin ylösnousemuksessa. Tämä oli mullistava ajatus, sillä uskoa kuolleiden ylösnousemukseen ja Jeesuksen opettamaan iankaikkiseen elämään ei ollut missään muussa uskonnossa. Apostolit uskoivat niin lujasti Jeesuksen nousseen ylös kuolleista, että olivat valmiita mieluummin kuolemaan kuin kieltämään uskonsa ja herran Jeesuksen. Heistä 11 kokikin marttyyrikuoleman ja vain Johannes sai kuolla vanhuuden heikkouteen: hänkin tosin vankeudessa uskonsa tähden kahlehdittuna.

Täytyy siis olla totta se, mitä apostolit todistivat, tai sitten he olivat hulluja mestarinsa Jeesuksen tavoin. Hän oli nimittäin ennustanut jo etukäteen, että oli nouseva ylös kuolleista. (Matt 12:40) Kun se tapahtui, eivät kuulijat tahtoneet uskoa sitä todeksi. Sama epäusko on vallalla yhä edelleen: ihmiset eivät usko siihen, että kuolleet nousevat ylös ja saavat elää iankaikkisesti Jumalan ja Karitsan ja kaikkien pyhien luona uudessa maassa, jonka Jumala on valmistava vanhurskaille. Niin Raamattu kuitenkin lupaa niille, jotka uskovat Jeesukseen ja elävät Jumalan tahdon mukaan. (Ilm 21-22)

Kristityn elämän ohjeet

Ensimmäiset Jeesukseen messiaanaan uskovat ihmiset olivat juutalaisia. He säilyttivät vielä vuosia juutalaiset tapansa ja noudattivat Mooseksen lakia, niin kuin Vanhassa testamentissa on kirjoitettu. Kun Jumala lähetti messiaaniset juutalaiset lopulta julistamaan evankeliumia myös pakanoille, tuli ajankohtaiseksi määritellä se, mitä käskyjä ja ohjeita pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneiden kristittyjen tulisi noudattaa. Tätä asiaa käsiteltiin Jerusalemin vanhinten ja apostolien toimesta noin vuonna 49-50 Jerusalemissa. Kokouksen syy oli siinä, että jotkut juutalaiset olivat apostolien tietämättä levittäneet pakanakristittyjen seurakuntiin oppia, jonka mukaan heidän tuli noudattaa Mooseksen lakia ja ympärileikkauksen säädöstä. Jerusalemin seurakunnan vanhimmat ja apostolit kumosivat nämä vaatimukset, ja laativat Jumalan hengen vaikutuksesta seuraavan ohjeen kristityille pakanoille:

“… pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, että teidän päällenne ei pidä panna enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että pidättäydytte epäjumalille uhratusta lihasta ja verestä, ja tukehtuneesta [tukehtumalla kuolleen eläimen lihan syömisestä, ja sellaisen lihan syömisestä, josta ei ole laskettu verta pois], ja haureudesta. Kun te varotte näitä, niin teidän käy hyvin.” (Apt. 15:28-29 sanatarkka käännös Novum 3, s. 262 mukaan)

Tämän ohjeen perusteella kristittyjen ei tarvitse noudattaa Mooseksen lain kymmenen käskyn ulkopuolisia lain määräyksiä. Niinpä on jokaisen omassa harkinnassa, viettääkö hän juutalaisten juhlapyhiä ja vuotuisia sapatteja vai ei. Tästä asiasta ei saa kukaan veljeään tuomita, noudattipa hän näitä käskyjä tai sitten ei. (Room. 14:3-13; Gal. 4:9-20; Kol. 2:16-23) Epäjumalille uhratun lihan suhteen meidän on helpompi noudattaa apostolien ohjeita, sillä nykyään ei enää uhrata eläimiä epäjumalille. Mitä taas tulee pornon harjoittamisen kieltoon, niin sen käskyn noudattaminen on nykyajan kristityille (erityisesti miehille) paljon vaikeampaa tarjolla olevan suuren valikoiman ja viettelysten runsauden vuoksi. Tästä huolimatta uskovaisen on mahdollista pitää itsensä puhtaana, niin kuin Paavali nuorta Timoteusta kehotti. (2.Tim. 2:22)

Kristittyjen tulee noudattaa elämässään kymmentä käskyä. (2.Moos. 20:1-17) Niistä neljä ensimmäistä käsittelevät ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta, ja kuusi viimeistä ihmisten välisiä suhteita. Jos rikomme yhtä käskyä vastaan kymmenen käskyn joukossa, niin rikomme samalla rakkauden kaksoiskäskyä vastaan. Sen mukaan meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme. (Matt. 22:37-40) Lähimmäisen rakkautta korostava käsky voidaan lausua myös ns. ”kultaisena sääntönä”, johon tiivistyy profeettojen opetus. Se kuuluu näin:

”Tehkää toisille sitä hyvää, mitä tahdotte heidän tekevän teille.” (vrt. Matt. 7:12; Luuk. 6:31)

Kristityn tulee noudattaa näiden ohjeiden ja käskyjen lisäksi kaikkia niitä ohjeita, jotka on kirjoitettu meille Uuteen testamenttiin. Ne ovat kuin itsensä herran Jeesuksen antamia ohjeita, sillä hän on valtuuttanut apostolit opettamaan ne käskyt ja ohjeet meille. (Matt. 28:20) Jos emme noudata apostolien antamia ohjeita, niin emme noudata itsensä herran Jeesuksen sanoja, ja silloin meidän käy huonosti. Jos joku rakastaa Jeesusta ja meidän taivaallista isäämme eli Jumalaa, niin hän pitää Jumalan ja Jeesuksen antamat käskyt (Joh 13:34); joka ei rakasta Jeesusta, se ei pidä hänen käskyjään, vaan rikkoo avoimesti niitä vastaan. (Joh. 14:21-24)

Onko laki kumottu?

Jotkut ovat erehtyneet, kun sanovat, että Kristuksen uhri kumosi kymmenen käskyn lain säädöksineen ja myös rakkauden käskyn. He eivät erota toisistaan Jeesuksen uhria ja ikuista moraalilakia vaan luulevat, että ne ovat toisiaan vastaan. Sen sijaan, että ne olisivat toisiaan vastaan, täydentävät ne toisiaan. Jeesuksen kristuksen uhri ja ylösnousemus kuolleista ovat meille elämän tie, jota kulkiessamme me noudatamme kymmentä käskyä ja rakkauden käskyä.

Kymmentä käskyä ja rakkauden käskyä ei ole annettu tieksi, joka johtaa elämään. Ne on annettu elämän ohjeeksi erityisesti niille, jotka ovat syntyneet hengestä sanan kautta Jumalan lapsiksi. Käskyt eivät kumoa tai syrjäytä tai korvaa Jeesusta. Ne kertovat meille, miten tulee elää tässä maailmassa. Käskyt kertovat, mitä on lupa tehdä ja mitä ei ole lupa tehdä. Niitä ei ole kumottu.

Heprealaiskirjeessä ei kumota kymmenen käskyn lain säädöksiä vaan uhreja, pesuja ja erilaisia ruokia koskevat lain käskyt, koska Kristus on korvannut ne omalla uhrillaan ja ne ovat siten käyneet tarpeettomiksi. (Hebr 9-10)

Kristuksessa on kumottu myös vanhan liiton pappislaki perimyssääntöineen, sillä Jeesus Kristus on tullut ylimmäiseksi papiksi Juudan sukukunnasta ja pysyy pappina ikuisesti, koska ei kuole enää koskaan. (Hebr 5-8)

Kymmenen käskyn lakia ei ole kumottu missään kohdassa Raamattua ja ne käskyt kuuluvat niiden käskyjen joukkoon, joita tulee hengen uudessa tilassa noudattaa. Uudessa liitossa noudatetaan niiden kymmenen käskyn lisäksi muitakin säädöksiä, jotka on mainittu Apt 15. luvussa.

15:28 Sillä pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:
15:29 että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!”

Nämä käskyt ovat lain kirjasta eivätkä kuulu kymmenen käskyn joukkoon. Jerusalemin vanhimmat ja apostolit käsittelivät sitä asiaa, pitkääkö pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneiden noudattaa kaikkia lain kirjan käskyjä. Tultiin siihen päätökseen, että ei tarvitse, sillä nämä riittävät noudatettavaksi, mutta kymmenen käskyn laki on tietysti noudatettavien käskyjen joukossa ja ne sisältyvät rakkauden käskyyn, jota ei ole myöskään lupa rikkoa uudessa liitossa.

Paavali opetti käskyjen pitämistä yhtä pitävästi muiden apostolien ja Jeesuksen kanssa. (Matt 5:19ss.)

1.Tessalonikalaiskirje:
4:1 Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä yhä enemmän varttuisitte.
4:2 Tiedättehän, mitkä KÄSKYT me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet.
4:3 Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta,

Tätä seuraa lista ohjeita ja käskyjä, joita tulee noudattaa hengen uudessa tilassa.

Johanneksen evankeliumi:
15:10 Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.

1.Johanneksen kirje:
5:1 Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt.
5:2 Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja NOUDATAMME hänen KÄSKYJÄNSÄ.
5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että PIDÄMME hänen KÄSKYNSÄ. Ja hänen KÄSKYNSÄ eivät ole raskaat;

Ilmestyskirja:
12:17 Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan KÄSKYT ja joilla on Jeesuksen todistus.
14:12 Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan KÄSKYT ja Jeesuksen uskon.

Käskyillä tarkoitetaan rakkauden käskyn pitämistä ja kymmenen käskyä sisältyvät siihen käskyyn (Mark 12:28-34; 5Moos 6:4-9). Petoa palvelevat ja kumartavat eivät pidä rakkauden käskyä ja palvovat väärää kristusta Jumalanaan. (Ilm 13:11-18)

Judaismin harhat

Judaistit yrittävät saada meitä noudattamaan KAIKKIA Mooseksen lain kirjaan sisältyviä käskyjä, jotka ovat kumotut, vanhentuneet ja käyneet tarpeettomiksi. Niitä ei tarvitse noudattaa uuden liiton aikana, mikä on sanottu hyvin selvästi Raamatussa. Ne käskyt olivat voimassa vain uuden liiton järjestykseen asti, minkä jälkeen niitä ei tarvitse noudattaa.

Vanhan liiton uhrit ja säädökset ruoista ja juutalaisista pesuista (mikve) ja pappeudesta ovat käyneet tarpeettomiksi eikä pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneiden kristittyjen tarvitse niitä käskyjä noudattaa. Jumala on vapauttanut meidät niistä käskyistä, samoin kuin juutalaisten juhlien viettämisestä, jotka ovat tulevan Kristuksen varjo, eivät itse asiain olemus, eivät itse Kristus.

Hebrealaiskirje:
7:12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.
7:13 Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut.
7:14 Onhan tunnettua, että meidän herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.

7:18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön.

Laki leeviläisestä pappeudesta perimysjärjestyksineen on KUMOTTU ja monet muut käskyt ovat VANHENTUNEET, niin että ne eivät ole enää VOIMASSA uuden liiton järjestyksen aikana: ne eivät velvoita meitä eikä meidän tarvitse niitä noudattaa. Vanhentuneet käskyt ja säädökset sisältyivät Mooseksen lain kirjaan ja pitivät sisällään säädökset uhreista, pappeudesta, ruoista, juomista ja pesuista sekä juutalaisista juhlista vuotuisine sapatteineen.

Hebrealaiskirje:
9:9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
9:10 vaan jotka, niin kuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.

Uuden liiton järjestys tarkoittaa uutta liittoa, joka on solmittu Kristuksen ruumiin ja veren uhrin kautta. Kristus on tehnyt tarpeettomiksi nuo lain käskyt säädöksineen, joista tuossa puhutaan. Meillä ei ole tarvetta eikä edes lupaa ryhtyä uhraamaan eläimiä ja ruokia Jahvelle vanhan liiton lain käskyjen mukaan: se olisi Kristuksen uhrin halpana pitämistä. (Hebr 2–10)

Pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneiden kristittyjen tarvitsi noudattaa Mooseksen lain kirjasta vain näitä käskyjä:

Apostolien teot:
15:28 Sillä pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:
15:29 että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!”

16:4 Ja sitä mukaa kuin he vaelsivat kaupungista kaupunkiin, antoivat he heille noudatettaviksi ne säädökset (dogma), jotka apostolit ja Jerusalemin vanhimmat olivat hyväksyneet.

Nämä käskyt sisältyivät Mooseksen lain kirjaan ja niitä tuli noudattaa uudessa liitossa rakkauden käskyn ja kymmenen käskyn lisäksi. Nämä käskyt ja säädökset (dogma) annettiin pakanoille helpotukseksi siitä raskaasta kuormasta ja taakasta, jollainen Mooseksen laki kaikkine käskyineen oli juutalaisille.

Apostolien teot:
15:1 Ja Juudeasta tuli sinne muutamia, jotka opettivat veljiä: ”Ellette ympärileikkauta itseänne, niin kuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua.”
….
15:5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: ”Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia.”

15:10 Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa?

Judaistit sanovat, että pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneiden tulee noudattaa kaikkia Mooseksen lain kirjaan kirjoitettuja käskyjä. Se on harhaoppia ja Kristuksen uhrin turhaksi tekemistä. Kristuksen uhri teki tarpeettomiksi nuo tulevaisen hyvän kuvana olleet lain käskyjen säädökset, niin että niitä ei tarvitse noudattaa uudessa liitossa.

On totta, että monet juutalaiset jatkoivat juhlien viettämistä ja myös jotkut pakanat osallistuivat niihin (Kol 2:15-18; Gal 4:9-10), mistä syystä heitä ei saanut tuomita (Room 14), mutta ei myöskään niitä saanut tuomita, jotka eivät juhliin osallistuneet ja elivät oman kalenterinsa mukaan, osallistumatta kuitenkaan epäjumalanpalvelukseen pakanallisina juhlapyhinä.

On totta myös sekin, että juutalaiset apostolit ja opetuslapset jatkoivat vanhan liiton määräysten noudattamista koskien puhtaita ja saastaisia ruokia, sillä ne ovat hyviä säädöksiä ja ihmisen parhaaksi annettuja. Niitä säädöksiä on hyvä edelleen noudattaa, mutta ei pakosta ja orjuudessa, vaan vapaudessa, jossa Jumalan lapsi ymmärtää sen, mikä on hyvää ja terveellistä hänelle.

On totta myös se, että juutalaiset apostolit ja opetuslapset jatkoivat juutalaisia pesuja (mikve-altaassa), mutta niitä ei pakanuudesta Jumalan tykö kääntyneiden tarvinnut noudattaa, niin kuin ei muitakaan juutalaisia tapoja, joista osa perustui suoraan Mooseksen lakiin ja osa perinnäissääntöihin.

Raamatun kokonaisilmoitus ja erityisesti Paavali ovat vapauttaneet meidät noudattamasta noita em. vanhan liiton lain kirjaan kirjoitettuja säädöksiä koskien ruokia, juomia, pesuja, uhreja, juhlia ja pappisjärjestystä.

Kolossalaiskirje:
2:6 Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä,
2:7 juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,
2:10 ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää,
2:11 ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella:
2:12 ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista.
2:13 Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
2:14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.
2:15 Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun.
2:16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,
2:17 jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen.
2:18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
2:19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
2:20 Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä:
2:21 ”Älä tartu, älä maista, älä koske!”
2:22 – sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta – ihmisten käskyjen ja oppien mukaan?
2:23 Tällä kaikella tosin on viisauden maine itse valitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.

Judaistit sanovat, että nuo Paavalin mainitsemat käskyt koskien ruokia ja juomia yms., eivät olleet Mooseksen lain kirjaan kirjoitettuja käskyjä, koska Paavali sanoo niiden olevan ”ihmisten käskyjen ja oppien mukaan” säädettyjä. Samalla he sanovat, että juhlat, uudet kuut ja sapatit olivat Mooseksen lain kirjaan kirjoitettuja käskyjä, joita kolossalaiset noudattivat.

He jakavat siis mielivaltaisesti tämän kohdan sisältämän opetuksen Mooseksen lain käskyihin, joita tulee noudattaa ja ihmisten oppeihin, joita ei tarvitse noudattaa, mutta Paavali ei niin tehnyt.

He sanovat, että Mooseksen lain sisältämät käskyt koskien puhtaita ja saastaisia eläimiä velvoittavat kristittyjä, samoin kuin kuolleeseen koskemista ja sitä seurannutta saastaisuutta koskevat säädökset, kuukautisten aikaisesta saastumisesta koskevat säädökset ja näihin liittyvät pesut, jne. He sanovat, että meidän tulee noudattaa KAIKKIA Mooseksen lain käskyjä, mikä on harhaoppia.

He sanovat, että Paavali tuomitsi vain näihin lain kirjan käskyihin liittyvät ihmisten perinnäissäännöt, mutta ei vapauttanut ketään niitä käskyjä noudattamasta!

Raamatusta käy ilmi selvästi se, että meitä eivät velvoita uudessa liitossa muut Mooseksen LAIN KIRJAN sisältämät käskyt kuin jakeissa Apt 15:28-29 mainitut. Muut käskyt ovat vanhentuneet, käyneet tarpeettomiksi ja osa niistä käskyistä säädöksineen ON KUMOTTU Heprealaiskirjeen mukaan. (Hebr 7:18; 9:9-10 ja Hebr 2–10 kokonaisuudessaan)

Judaistit perustelevat näkemystään sillä, että Paavali oli valmis uhraamaan juutalaisten juhlan aikana eläimiä Jahvelle, vanhan liiton Mooseksen lain kirjan käskyjen ja säädösten mukaan.

Apostolien teot:
21:17 Ja saavuttuamme Jerusalemiin veljet ottivat meidät iloiten vastaan.
21:18 Seuraavana päivänä Paavali meni meidän kanssamme Jaakobin tykö, ja kaikki vanhimmat tulivat sinne saapuville.
21:19 Ja kun hän oli heitä tervehtinyt, kertoi hän kohta kohdalta kaikki, mitä Jumala hänen palveluksensa kautta oli tehnyt pakanain keskuudessa.
21:20 Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: ”Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.
21:21 Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.
21:22 Mitä siis on tehtävä? Varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen.
21:23 Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä.
21:24 Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.
21:25 Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta.”
21:26 Silloin Paavali otti ne miehet luokseen, ja kun hän seuraavana päivänä oli puhdistanut itsensä heidän kanssaan, meni hän pyhäkköön ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumispäivänsä tulisivat päättymään, jota ennen heidän kunkin edestä oli tuotava uhri.

Tässä sanotaan selvästi, että Paavali oli opettanut pakanoita luopumaan Mooseksen lain säädöksistä ja se on totta sen sijaan, että olisi valhetta. Paavali ja opetuslapset eivät kiistäneet sitä asiaa, jonka Jerusalemin vanhimmat ja apostolit olivat päättäneet Jumalan pyhän hengen johdossa (Apt 15:28-29; 16:4): että pakanoiden tuli karttaa epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu pois, ja haureutta. (Apt 21:25) On siis aivan varmasti totta se, mitä he ovat sanoneet ja kirjoittaneet meille opetukseksi: pakanoita eivät velvoita MUUT LAIN KIRJAN KÄSKYT kuin nuo edellä mainitut.

Jatkoivatko sitten syntyperältään juutalaiset Mooseksen lain kirjan käskyjen ja juutalaisten tapojen noudattamista vai eivät? Niin kuin jo edellä kirjoitin, he jatkoivat hyvin pitkälle monien käskyjen ja juutalaisten tapojen noudattamista (esim. juutalaiset pesut ja upotukset mikve-altaassa säädettyinä aikoina, ks. myös Gal 2:11-14). Tässä on vielä esimerkkinä tapaus, jossa Paavali oli valmis osallistumaan nasiiri-lupaukseen liittyvään uhriin, vaikka Kristuksen uhri on tehnyt ne uhrit tarpeettomiksi eikä niitä tarvitse tai ole edes lupa toistaa uudessa liitossa. (Hebr 2–10) Miksi Paavali toimi näin?

Paavali käytti tässä hyväkseen sitä VAPAUTTA, joka hänellä apostolina oli. Hän oli valmis osallistumaan eläimen uhraamiseen sen vuoksi, että rauha säilyisi ja hän saattaisi julistaa evankeliumia juutalaisten keskuudessa juhlan aikana ilman häiriötä. Paavali teki tämän päätöksen ”tarkoitus pyhittää keinot” mentaliteetilla, joka ei ole Jumalan tahdon mukaista, mutta koska Paavali oli vain heikko ihminen, niin hänkin teki huonoja päätöksiä, joihin ei olisi pitänyt ryhtyä. Se, että Paavali oli tässä yhdessä ainoassa tilanteessa valmis uhraamaan eläimiä Jahvelle, ei todista sitä, että opetuslapset olisivat jatkaneet uhrijumalanpalvelusta uuden liiton aikana. Pois se!

Hakemistoon

Mainokset

Tietoja kristinusko

Uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan ja meidän Herraamme, ja meidän Isäämme Jumalaan, niin kuin Raamatussa on kirjoitettu.
Kategoria(t): Oppi Avainsana(t): , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s